ALGEMENE VOORWAARDEN –IB PH 2022 Q2 SAMSUNG-PROMOTIE

 1. Informatie over het deelnemen en de prijzen maken deel uit van deze Algemene voorwaarden. Door zich te registreren op https://wu.com/ph gaan deelnemers akkoord met deze Algemene voorwaarden.
 2. De organisator van deze Promotie is Creative Affairs Team, Inc, gevestigd te 160 Pasig Blvd., Bagong Ilog, Pasig City. Alle activiteiten met betrekking tot de marketing van de Promotie worden uitgevoerd door Western Union Financial Services Inc.
 3. De promo is toegankelijk voor alle inwoners van de Filipijnen van 18 jaar of ouder. Medewerkers en familieleden binnen de tweede graad van bloedverwantschap of affiniteit van Creative Affairs Team Inc en Western Union, Western Union®-agentschappen en -subagentschappen, en dienstverleners/marketingbureaus die aan deze promotie zijn gekoppeld, komen niet in aanmerking voor deelname. Directe familieleden zijn de volgende personen: echtgeno(o)t(e), ex-echtgeno(o)t(e), de-facto echtgeno(o)t(e), kind of stiefkind (natuurlijk of door adoptie), ouder, stiefouder, grootouder, stiefgrootouder; oom, tante, (1e graads) nicht, (1e graads) neef, broer, zus, stiefbroer of stiefzus.
 4. Deze Promotie begint op 1 april 2022 om 00:00 uur (AEST) en eindigt op 31 juli 2022 om 23:59 uur (AEST) ("Promotieperiode"). Alle transacties die na 23:59 uur (AEST) op 31 juli 2022 worden gedaan, worden niet geaccepteerd en worden als ongeldig beschouwd.
 5. Alle in aanmerking komende Deelnemers die tijdens de Promotieperiode een Western Union®-geldtransactie hebben ontvangen voor een bedrag van ten minste PHP 10.000 of de omrekening in vreemde valuta (hoofdsom inclusief Documentary Stamp Tax (DST), indien van toepassing) uit een land of gebied buiten de Filipijnen via een van de volgende Western Union-kanalen, komen in aanmerking voor deelname aan de Promotie.
 6. Om deelname te kunnen claimen, moet een in aanmerking komende Deelnemer zich aanmelden bij https://wu.com/ph en de volgende informatie verstrekken om zich vóór 31 juli 2022 aan te melden voor de promotie
  1. Naam (zoals verstrekt door de afzender en geschreven op de ID van de ontvanger),
  2. Mobiel Nummer
  3. E-mailadres
  4. Huidig woonadres (hier zal de prijs naar worden verzonden)
  5. Datum waarop de transactie is uitgevoerd
  6. Uit welk land de overboeking is ontvangen
  7. 10 cijfers van het MTCN dat door de afzender is gedeeld
  Alleen de ontvanger die op de Filipijnen woont, kan zich voor de promo registreren.
 7. Een in aanmerking komende Deelnemer mag slechts eenmaal per maand aan de Promotie deelnemen. Indien een in aanmerking komende Deelnemer binnen een bepaalde maand meerdere keren deelneemt, zal alleen de eerste deelname in aanmerking worden genomen, behoudens de deelnamevoorwaarden zoals uiteengezet in clausule 5 hierboven.
 8. Er zullen 10 mensen zijn die een Samsung Galaxy M52 5G-telefoon winnen, 10 mensen die een Galaxy A8-tablet winnen en 10 mensen die een Galaxy A7 Lite-tablet winnen. Aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt.
 9. De organisator is verantwoordelijk voor alle zaken die voortvloeien uit of in verband met de prijzen, diensten en/of informatie die zij verstrekt. Vragen of klachten over de prijzen, diensten en/of informatie dienen aan de organisator te worden gericht.
 10. De winnaars worden door middel van een willekeurige trekking geselecteerd op 12 augustus 2022 om 16:00 uur lokale tijd (GMT+8) via een Zoom-videogesprek, samen met een vertegenwoordiger van het Department of Trade and Industry (DTI).
 11. De winnaars worden per callout en aangetekende post op de hoogte gebracht.
 12. De Samsung-telefoon/-tablet wordt gratis bezorgd op het door de winnaars opgegeven huidige woonadres, zoals aangegeven in het registratieformulier.
 13. Als deze Promotie op enigerlei wijze wordt verhinderd of niet kan worden uitgevoerd zoals redelijkerwijs wordt verwacht, als gevolg van enige reden die buiten de redelijke controle van de Organisator valt, met inbegrip van maar niet beperkt tot technische problemen of storingen, ongeoorloofde interventie of fraude, vandalisme, stroomuitval, natuurrampen, overmacht, burgerlijke onrust, stakingen, besmetting door computervirus, bugs, sabotage, ongeoorloofde tussenkomst, fraude of enige andere oorzaken die buiten de controle van de Organisator vallen, die de administratie, veiligheid, eerlijkheid of integriteit of het juiste gedrag van deze Promotie aantasten of beïnvloeden, behoudt de Organisator zich het recht voor, naar eigen goeddunken, voor zover toegestaan door de wet: (a) elke in aanmerking komende Deelnemer met voorafgaande DTI-goedkeuring te diskwalificeren.
 14. Onder voorbehoud van toepasselijke wetten die niet kunnen worden uitgesloten, zijn de Organisator en haar gelieerde bedrijven en agentschappen die zijn geassocieerd met deze Promotie niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of letsel dat door iemand is geleden of opgelopen (inclusief, maar niet beperkt tot, direct of indirect verlies, gevolgschade of verlies als gevolg van nalatigheid) dat direct of indirect voortvloeit uit of in verband met deze Promotie of enige prijs die wordt verstrekt als onderdeel van deze Promotie.
 15. Voor meer informatie en klachten kunt u contact opnemen met de klantenservice van Western Union Financial Services Inc (WUFSI) via:
 16. Aanvaarding van door de Organisator verstrekte prijzen, voordelen en/of aanbiedingen wordt beschouwd als toestemming van de winnaar(s) om deel te nemen aan gerelateerde publiciteit en om zijn/haar naam, gelijkenis, foto en/of stem te gebruiken voor reclame en andere promotiedoeleinden
 17. De Organisator verzamelt persoonsgegevens ("PI") om de Promotie uit te voeren en mag deze PI aan derden bekendmaken, inclusief maar niet beperkt tot agentschappen, contractanten, dienstverleners, prijsleveranciers en, indien vereist, aan regelgevende instanties. Deelnemers stemmen ermee in deze PI te verstrekken. Het gebruik en de verwerking van PI is opgenomen in de Privacyverklaring, die kan worden bekeken op [https://www.westernunion.com/content/wucom/global/en/privacy-statement.html]. De Privacyverklaring bevat ook informatie over hoe in aanmerking komende Deelnemers hiervan kunnen afzien en hoe ze hun PI kunnen inzien, bijwerken of corrigeren, en hoe in aanmerking komende Deelnemers een klacht kunnen indienen over een schending van hun privacy of andere toepasselijke wetgeving en hoe deze klachten zullen worden behandeld. De Organisator zal de persoonsgegevens van de in aanmerking komende Deelnemer niet bekendmaken aan enige entiteit buiten het land waar deze oorspronkelijk zijn verzameld. Een verzoek om PI in te zien, bij te werken of te corrigeren moet aan de Organisator worden gericht.
 18. Voor zover er enige inconsistentie is tussen deze algemene voorwaarden en andere marketingmaterialen of producten die zijn geproduceerd in verband met deze Promotie, zullen deze algemene voorwaarden worden nageleefd.